7-Eleven: DREYER'S雪糕 $100/8件 至8月2日
5天限定 留喺屋企抗疫,梗係要為雪櫃同零食櫃入定貨啦!即刻睇下呢個星期 #7ElevenHK 有咩著數優惠啦👇
【$100/8件】DREYER'S D-COLLECTION 扭紋脆筒(各款)/雪糕杯(各款)/雪糕批(各款)